Evenemang
24 Januari 2017 - Årsmöte
GRENNA
HEMBYGDSFÖRENING
inbjuder till sitt 105:te årsmöte
i Gränna Missionskyrka
Brahegatan 54


Musikunderhållning av
Stefan Rensfeldt och Ulf Gråberg
(visor, jazz och Rock´n Roll)
Årsmötesförhandlingar

Ett Solvarv i Gränna 2017 kan lösas från kl. 17.30
Servering Lotterier
VÄLKOMNA
Årsboken kan även lösas i Franckska Gården:
25/1 och 26/1 kl. 10 -18

Övriga årsböcker sändes mot 170 kr i årsavgift + porto
Obs ej utkörning!

 Grenna Hembygdsförenings årsmöte 2017
Traditionsenligt hölls Grenna Hembygdsförenings årsmöte den 24 januari på stadens 365:e årsdag. Detta årsmöte var det 105:e i ordningen. Ordförande Ingrid Wetter- Johansson kunde hälsa drygt 70 personer välkomna trots mörker o halka. Ett särskilt välkommen riktade hon till Stefan Rensfelt och Ulf Gråberg som under första halvtimman bjöd på musik och sång från 1919 och fram tills idag. De fick varma applåder och blommor för sin utsökta medverkan. Ingrid Wetter- Johansson valdes till mötesordförande och Annika Dahlberg valdes som sekreterare för årsmötet. Som justerare av årsmötesprotokollet valdes Kajsa Bratt och Bertil Hugander.
Vedrksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden och kompletterades med bilder från olika samlingar under det gångna året. Bertil Kjellström föredrog kassaredovisningen. Såväl verksamhetsberättelse som kassaredovisning godkändes av årsmötet. Anders Larsson föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beviljade styrelse och kassör full ansvarsfrihet för 2016.
Årsmötet beslutade enhälligt välja Ingrid Wetter-Johansson som ordförande för 2017 och Ingrid tackade för detta förtroende. Bertil Kjellström och Marianne Jonason omvaldes som ordinarie styrelseledamöter för två år, Håkan Bjellebeck och Håkan Göransson valdes som nya ordinarie styrelseledamöter på två år. Två nya suppleanter valdes på två år, nämligen Mats Gustafsson och Göran Bernersson. Marianne Jonason valdes som suppleant i Stiftelsen Grenna Museum efter Tore Johannesson, som lämnade styrelsen för Hembygdsföreningen i samband med årsmötet.
Valberedningen består av Monica Brengdahl, sammankallande , Monica Larsson och Gunilla Fong. Gunilla valdes som ny ledamot efter Josefin Jansson som avsagt sig omval. Josefin avtackades med blommor av ordföranden.
Årsmötet beslutade vidare enhälligt att årsavgiften för 2018 skall vara 170 kronor.
Avslutningsvis vände sig Ingrid Wetter-Johansson till Tore Johannesson och framförde Hembygdsföreningens varma tack för hans arbete i styrelsen. Hon poängterade det otroliga arbete han gjort och gör med torpkartor och utmärkning av torp. Dessa uppgifter kommer Tore att fortsätta med till föreningens stora glädje. Tore avtackas med present, blommor och varma applåder. En varm applåd får också vår ordförande för sitt arbete.
Smålandssången sjöngs unisont och nere i Storstugan bjöds alla på smörgås och bakelse, allt vackert och välsmakande, och ordnat av tjänstgörande kaffegrupp fick också en varm applåd.
En timme före årsmötets början fanns möjlighet att hämta Solvarv och medlemskort. Flera tog detta tillfälle i akt. På de två följande dagarna kunde medlemmar hämta Solvarv i Franckska gården, där Karl-Axel Skoglund och flera i styrelsen fanns på plats. Den som ville kunde dessutom få en kopp kaffe, fixat att vår hjälpsamma Ulla Rendahl.


Tillbaka