Evenemang
24 Januari 2018 - Årsmöte
 Grenna Hembygdsförenings årsmöte hölls i Ekumeniakyrkan stadgeenligt den 24 januari på Gränna stads fundationsdag 366 år efter Per Brahe d.y. gav Gränna grevliga stadsrättigheter den 24 januari 1652.

Detta årsmöte var det 106:e i ordningen.
Ingrid Wetter-Johansson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till gruppen Hillside Foundry Boys, som svarade för kvällens muskunderhållning. Gruppen bjöd på härlig Bluegrass-musik med banjo, gitarrer och sång och fick varma applåder för sin medverkan. Årsmötet var välbesökt och sedan den gamla rådhusklockan ljudit inleddes årsmötesförhandlingarna.
Som första punkt höll Ingrid Wetter-Johansson en parentation över bortgångna styrelsemedlemmen Kerstin Isaksson.
Ingrid Wetter-Johansson valdes till mötesordförande och Marianne Jonason valdes som sekreterare för årsmötet. Som justerare för årsmötesprotokollet valdes Marianne Pihl och Anita Johansson.
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden och kompletterades med bilder från olika samlingar under året. Bertil Kjellström föredrog kassaredovisning. Såväl verksamhetsberättelse som kassaredovisning godkändes av årsmötet. Anders Larsson föredrog revisionsberättelse. Årsmötet beviljade styrelsen och kassör full ansvarsfrihet för 2017.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ingrid Wetter-Johansson som ordförande för 2018 och Ingrid tackade för förtroendet. Årsmötet beslutade omval av Annika Dahlberg, Bertil Kjellström, Rolf Pettersson och Göran Bernersson för två år. Årsmötet beslutade vidare att välja Bengt Boestad som suppleant för två år. Marianne Jonason valdes som ordinarie ledamot i styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum och Göran Bernersson valdes som personlig suppleant för Marianne Jonason.
Valberedning har varit Monica Brengdahl, Monica Larsson och Gunilla Fong. Årsmötet beslutade omval av valberedningen inför årsmötet 2019 samt att välja Monica Brengdahl som sammankallande.
Årsmötet beslutade enhälligt att årsavgiften för 2019 skall vara oförändrad dvs 170 kronor.
Till revisorer utsågs Anders Larsson och Gunnar Lindborg med Ronny Hermansson som ersättare. Anders Larsson valdes till sammankallande.

Årsmötet beslutade, enligt Olle Larssons förslag, att bilda en grupp bestående av Anders Larsson, Kenneth Johansson, Sören Andersson och Olle Larsson. Gruppen skall handha skötseln, flaggning mm, av Oskarshöjd.

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade alla som mött upp. Smålandssången sjöngs unisont och därefter bjöds alla på födelsedagskaffe med smörgås och bakelse en trappa ner. Tjänstgörande kaffegrupp avtackades med varma applåder.

En timme före årsmötets början fanns möjlighet att hämta Solvarv och medlemskort och många tog tillfället i akt. På de tre följande dagarna kunde medlemmar hämta Sovarvet på Franckska gården där styrelsemedlemmar fanns på plats.


Tillbaka