Vilka är vi
Hembygdsrörelsen

Grenna hembygdsförening bildades 1912 under namnet Föreningen Stadsberget med huvudsaklig uppgift att försköna Grännaberget och där skapa ett fritidsområde för Grännaborna. Vid årsmötet 1916 beslutade föreningen ta upp hembygds och museiverksamhet på sitt program och 1925 ändrades namnet till Gränna hembygdsförening. Genom en intensiv och i hög grad utåtriktad verksamhet, under närmare ett halvt sekel kraftfullt ledd av Fabrikör Axel Edvard Bolling, har föreningen intagit en ledande plats i ortens kulturella liv.

År 1919 flyttades gården Pålslyckan i Röttle till Grännaberget och blev såsom Röttlegården stommen till en friluftsanläggning, som numera omfattar även kaptensboställe med ladugård, visthusbod, bysmedja, båthus, klockstapel, soldattorp, redskapsmuseum och serveringsbyggnad.

År 1929 inköpte föreningen den äldsta byggnaden i staden, Franckska gården. Där har föreningen sedan dess på ett framgångsrikt sätt levandegjort minnet av Grännasonen S. A. Andrée och den av honom företagna luftfärden mot Nordpolen 1897.

I Röttle inköpte och iordningsställde föreningen två kvarnar med anor från medeltiden. Föreningen har också byggt upp betydande samlingar av skilda föremål från gången tid, ett betydande topografiskt bibliotek, sällsynt omfattande bildarkiv samt fastighetshandlingar m. m. Under ett halvt sekel ordnade föreningen hembygdsfester av hög klass, många gånger med stadsråd och andra kända personligheter som talare.

Under 1930-40-talen ordnade föreningen hembygdsresor med 100-200 deltagare och sedan 1954 utger föreningen varje år en årsbok "Ett Solvarv i Gränna".
År 1977 bildades Stiftelsen Grenna Museum som sedan dess
vårdar och ansvarar för samtliga byggnader och föremål,
samt tar hand om museibesökare.
Källa: Gränna-Visingsö historia 1980.


Grenna hembygdsförenings stadgar

§ 1. UPPGIFT

Föreningens ändamål är att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom:

Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
Att deltaga i samhälls- och miljöplanering genom granskning och bevakning av utställda planer, såväl översiktliga som detaljplaner, samt söka skapa opinion för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap.
Att stödja Stiftelsen Grenna museum i dess strävan att insamla intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.
Att föreningen skall vara ansluten till Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
Att utge årsbok.

§ 2. MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

a) Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som intresserad av föreningens syften och till föreningen erlägger avgift som fastställs av årsmötet.
b) Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syfte kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.

§ 3. ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom
a) föreningsmöten, varav ett årsmöte.
b) Styrelse.

§ 4. FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles i anslutning till Gränna stads årsdag den 24 januari. Kallelse sker genom annons senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän.
4. Styrelseberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet.
7. Val av ordförande för det kommande verksamhetsår.
8. Val av 4 styrelseledamöter och 1 suppleant för 2 år.
9. Val av 2 revisorer, 1 ersättare för dessa.
10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.
11. Val av 3 ledamöter i valberedning.
12. Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum, dessa skall vara valda ledamöter eller suppleanter i Hembygdsföreningens styrelse
13. Fastställande av årsavgift.
14. Förslag från styrelsen.
15. Övriga frågor.

§ 5. STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av 9 ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Uppgifter.

Att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
Att förbereda möten och verkställa alla dess beslut.
Att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
Att i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper.
Att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.
Att å föreningens vägnar yttra sig om ansvarsfrihet för Stiftelsen Grenna Museum.
Att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§ 6. RÄKENSKAPER och VERKSAMHETSÅR

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästkommande årsmöte.

§ 7. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändringar fordras två tredjedels majoritet.

§ 8. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall vid båda tillfällena av två tredjedelar av de härvarande röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla Stiftelsen Grenna Museum eller till den institution som övertar ansvaret för densamma.